386-صداقت سازمانی

کارکنان و مدیران چشم بسته و ساکت هیچ وقت مطلوب و مناسب برای یک سازمان نیستند. باید در سازمان شرایطی فراهم شود که همه بتوانند براحتی صحبت و انتقاد کنند و نظرات خویش رابیان نمایند . حالا اگر شرایط هم فراهم بود و سازمان انتقاد پذیر. اگر فردی بجای اینکه بیاید رو در رو با مدیر انتقاداتش را مطرح کند فقط تعریف و تمجید نماید و پشت سر حرفهایش را بزند نامش چیست ؟ من که فکر می کنم این فرد صداقت سازمانی ندارد و بفکر منافع سازمان نیست و خر خویش را به جلو می راند . شما چه فکر می کنید؟!

بقیه مطالب

/ 2 نظر / 17 بازدید
عقاب طلایی

این حرفها برای ایران آدرس غلط است که هرکی به آن عمل کنه جز ناکامی نخواهد دید.