۴۹۵- دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟

از این ضرب المثلهای راجع به وفای دوست و اینکه انچه کهنه اش بهتر است دوست است و باید فدای دوست شد و…. بسیار شنیده ایم . حکایت دوست با مرامی که یکماه در منزل دوستش زندگی کرده بود و چشم بلند نکرده بود تا خواهر دوستش را ببیند و بشناسد و اشتباها در خیابان به او متلک گفت و چون برای عذر خواهی به نزد برادر دختر امد او گفت قربان مرامت که یکماه در منزل من بودی و خواهرم را نشناختی . … و بعدها می شنیدیم که دوستی را کیلویی چند بفکر خود باش و…. نمی خواستیم باور کنیم که دوستی فقط در کتابها و ضرب المثلها است . منتهی چه می کردیم که ما مربوط به نسلی بودیم که به ارمانگرا بودن شناخته می شویم ؟. نسلی که برای رسیدن به آرمانشهر خود همه چیز را دگرگون کرد و به پای آرمانهایش ایستاد وچون از آرمان نمیشد گذشت برایش بها پرداخت و چون آرمان بود و ذهنی ،هر کس تعریف خودش را داشت و هیچ کس هم حاضر نشد از نوع نگاه خودش ذره ای عقب بنشیند . دوستی هم از نگاه ما نسل آرمانگرا همین طور بود


بقیه مطلب

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
م.ر

علي آقا ي مسيبي سلام خرف هات جالبن ممنون