۴۹۶-سازمان یک موجود زنده است

 

سازمانها موجوداتی زنده هستند که قواعد حاکم بر آنها نیز قواعد مشابه میباشد . سازمانها با یک تفکر متولد میشوند که همان ایده کارآفرینی میباشد. این ایده و زمان اجرای آن میتواند براثرانگیزه های متفاوت شکل بگیرد . این ایده رشد می کند و به تولید میرسد و گامهای لرزان اولیه اش تبدیل به گامهای استوار بلوغ سازماندهی میگردد.و با یکپارچگی فعالیتها به تکامل دست پیدا میکند . اگردر هرکدام از این مراحل به آینده توجه نشود وچشم انداز کلی فراموش شود سازمان دچاری بیماری و پیری زودرس میشود . جذب نیروی نامناسب یا اشاعه فرهنگ غلط  به مثابه اعتیاد ویرانگر سازمان را زمینگیر میکند . رواج روحیه تملق و چاپلوسی یا سیستم ضعیف پروری از ویروسهای ویرانگر در این موجود رو به رشد هستند . هر چه سازمان از جوانی دور میشود ترک عادتهای غلط سخت تر میشود .عادت دادن سازمان به رفتارهای درست سازمان را برای دوران پیری اش بیمه میکند . بعد از دوران تکامل سازمان به اشرافیگری میل پیدا میکند و از ریاضتهای اولیه دور میشود . بوروکراسیهای مرحله اول شکل می گیرد و اگر جراحی مناسب صورت نگیرد وارد مرحله ثانویه بوروکراسی و اوج بیماری میگرد که مرگ سازمان را بدنبال دارد .در هر کدام از مراحل عمر سازمان میبایست سبک مدیریت مناسب همان مرحله را بکار گرفت .

بقیه مطلب

/ 0 نظر / 39 بازدید