پست های ارسال شده در اسفند سال 1381

۴۴-جلسه بازنگری مديريت

۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸روز پنجشنبه جلسه باز نگری مديريت داشتيم تا نتايج مميزی داخلی اخيررا مورد بررسی قرار دهيم.آقای دکتر ؛ب؛نماينده مديريت درتضمين ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 46 بازدید