۴۶۹- بوی کاهگل

اسکلت ساختمان تمام شده بود و دیوار چینی را شروع کرده بودند. اختر کارگر افغانی در حال رنگ امیزی تیر آهن ها بود منظور همان ضد زنگ است خیلی دوست داشتم رنگ آبی بزنم منتهی رنگ فروشی ابی نداشت و خاکستری و قرمز داشت . خاکستری رنگ میانه است بعضی وقتها خیلی جالب نیست که میانه باشی! خنثی باشی! قرمز گرفتم .از این افغانیهایی که نمی توانی حدس بزنی چند ساله است . از اینهایی که کودکیشان در کار سوخته است . یکی مثل شخصیتهای رمان بادبادک باز !یکی از همانهایی که هستند ولی دیده نمی شوند!

بقیه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید
آزاد

جواد ضحاک را کشتند . همان هایی که خبرنگار سر می برند ، مکتب می سوزانند ، اسید می پاشند و سرزمین ویران می کنند اینبار ضحاک را به قتل رساندند. ضحاک ، رئیس شورای ولایتی بامیان ، بامیانی که مردمانش به ناچار سرک ها را کاهگل کردند و چراغ شبانه شان ، ماه تابان شد . بامیان ، زادگاه بودایی که از شرم فروریخت باز باید مرگ ضحاک را به عزا بنشیند ! چرا که طالبان افغان، تحمل پذیرش انسانهایی که از قوم “وزین پشتون” نیستند را ندارد . چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com