442-تخصص و مدیریت

در یک سازمان افراد مختلف با دیدگاهها و توان کاری مختلف حضور دارند . این افراد د ررده های مختلف شغلی نیز مشغول کار هستند . این افراد در یک واحد با هم و با افراد دیگر واحدها در تعامل و ارتباط می باشند که اگر در یک واحد باشد با توجه به سلسله مراتب کاری افراد همسطح نیستند در ارتباط بین واحدهای مختلف  در برخی موارد بخاطر سازماندهی مربوط به سازمان امکان دارد افراد مرتبط با هم در یک رده سازمانی نباشند. کار کردن این افراد با همدیگر اگر درست مدیریت نشود می تواند مشکلاتی را بوجد آورد . از یکطرف افراد با عناوین شغلی بالاتر کسر شان خود می بینند با افراد پایین تر کار کنند از طرف دیگر هم اگر پختگی لازم در افراد با رده شغلی پایین تر نباشد بهانه های لازم را به دست خواهند داد و ادامه کار مشکل می گردد. یکی از روشهای که برای حمایت از این افراد بکار گرفته می شود استفاده از قدرت دستور مدیر بالاتر است که می تواند در کوتاه مدت مشکل را حل کند ولی باعث ایجاد یک جنگ اعلام نشده و پنهان می گردد که عوارضی را برای سازمان بدنبال دارد . افرا د با پست پایین تر سعی در استفاده پی در پی از قدرت و دستور و حمایت مدیریت ارشد دارند و بجای استفاده از استدلالهای کاری از این مقوله استفاده می کنند . افراد با پست بالاتر هم که نمی خواهند در این راستا با مدیر ارشد مستقیم درگیر شوند سعی می کنند در کارهای جاری گره هایی را ایجاد کنند و تمام کاسه کوزه ها را بر سر افراد با پست پایین تر بیندازند ...

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 19 بازدید